فعالیت ها:

- مشاوره، پیاده سازی، ارزیابی و پشتیبانی انواع شبکه های کامپیوتری

- مشاوره، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی زیرساخت های فیزیکی مرکز داده ها (Data Center)

- استقرار و پیاده سازی و افزایش امنیت شبکه

- آموزش کاربردی شبکه های کامپیوتری