فعالیت ها:

- مشاوره و پژوهش های هوشمندی سازمانی

- آموزش هوش استراتژیک، هوشمندی کسب و کار (هوش تجاری) و هوش رقابتی

- پیاده سازی هوشمندی کسب و کار با Microsoft Power BI

 

پروژه های اجرایی و پژوهشی انجام شده:

 دانلود برخی از گواهی نامه ها

کارفرما: شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد

مجری: مهندس آرش احمدی اصفهانی

ارایه های آموزشی: