فعالیت ها:

- مشاوره و پژوهش های هوشمندی کسب و کار و هوشمندی سازمانی

- آموزش هوشمندی کسب و کار

- پیاده سازی هوشمندی کسب و کار با Microsoft Power BI

 

پروژه های اجرایی و پژوهشی انجام شده:

 دانلود برخی از گواهی نامه ها

کارفرما: شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد

مجری: مهندس آرش احمدی اصفهانی

ارایه های آموزشی: